Szegedi Városkép Kft.

Főoldal arrow Közterületi reklám
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Közterületi reklám Nyomtatás E-mail

Eljárási folyamat, engedélyeztetés, szakhatóságok elérhetőségei

A Szegedi Városkép Kft. mint 100%-os önkormányzati tulajdonú cég, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött területhasználati szerződés alapján jogosult Szeged Város közigazgatási határán belül az önkormányzat tulajdonában álló közterületek reklám és közterület rendezvény célú hasznosítására és a hasznosítással összefüggésben keletkezett hasznok szedésére.

Közterület reklám célúan csakis kizárólag a Szegedi Városkép Kft. -vel kötött szerződés alapján lehet használni.

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 34/2000. (VI. 27.) sz. rendelete a város rendezvény és reklám célú közterület-hasznosítási feladatait a Szegedi Nemzetközi Vásár és Piac Kft. feladatkörébe utalta.
Ezt követően, ugyancsak Közgyűlési határozat értelmében kiválással történő átalakulással, a tevékenység ellátása a 2001. január 31-én bejegyzett Szegedi Városkép Kft. tevékenységei közé került.
A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 489/2003. (VI. 20.) sz. rendeletével a Szegedi Városkép Kft. kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággá vált.
A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 38/2002 (X.14.) ún. reklámrendeletének 2003. december 31-vel történt hatályon kívül helyezésével a közterület-használat új rendje alakult ki. A korábbi gyakorlatot szem előtt tartva prioritást kapnak a természetes és épített környezet védelmének szempontjai.
A hatályon kívül helyezést követően a 46/1997.(XII.29.) KTM rendeletben foglaltak szerint történik az engedélyezés.
2008. január 1. napjától lépett érvénybe a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti- műszaki dokumentációk tartalmáról. Ezzel a rendelettel hatályon kívül helyezte a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendeletben foglaltakat.

A Szeged MJV Építési Szabályzatának 2007- 2008. évi 2. karbantartása során SZMJV Közgyűlése a 41/2008. (XII.17.) Kgy. rendeletet alkotta, mely alapján a SZÉSZ 36. § (9) bekezdése módosult.
A legfontosabb szabálybeli változás, hogy 2009. február 1. napjával azon közterületek (bevezető utak, körutak) esetében, amelyet „A reklám szabályozás zóna tervlapja” ábrázol és ahol a Szegedi Városkép Kft. által telepített egységes információs táblák találhatók, a 2 m²-t nem meghaladó reklám csak az információs táblákon helyezhető el.
A SZÉSZ másik lényeges tartalmi változása, hogy a város azon területein, melyekre közterület rendezési terv készül (pl. 5. sz. főút bevezető szakasz), csak az előírásban meghatározottak szerint lehet eljárni.


A hirdető csak és kizárólag a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. Számú törvény rendelkezéseinek megfelelő reklámot adhat közzé.

Reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatos hatósági eljárások

A reklámhordozók kihelyezésében közreműködő szakhatóságok, közművek és társaságok:

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.- Kezelői nyilatkozat
6728 Szeged, Városgazda sor 1. Tel.: 62/777-222
Lovásziné Vörös Szilvia Tel.: 62/777-293

SZMJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda- Végleges kezelői nyilatkozat
6720 Szeged, Széchenyi tér 9- 11. Tel.: 62/564-231 Fax: 62/471-561
Antalicz Zoltán

Magyar Közút Nonprofit Zrt.- Csongrád Megyei Igazgatóság
- Kezelői nyilatkozat állami kezelésű utak esetében
6721 Szeged, Juhász Gy. u. 9. Tel.: 62/819-390 Fax: 62/471-561

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala - műemléki hozzájárulás
6720 Szeged, Horváth M. u. 1/b. Tel.: 62/561-600
Nagy Edit

SZMJV Polgármesteri Hivatal Építési Iroda - Építési engedély
6720 Szeged, Széchenyi tér 9- 11. Tel.: 62/564-233
Városi Főépítész Osztály
Szabóné Fehér Éva

SZMJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda Műszaki csoport - Tulajdonosi hozzájárulás
6720 Szeged, Széchenyi tér 9- 11. Tel.: 62/564-228
Rácz Róbert

Dél- Kandeláber Kft. - kandeláberekre kihelyezendő molinók esetében
6721 Szeged, Szent István tér 2. Tel.: 62/540-238
Dr. Lippai Pál

Szegedi Városkép Kft. - Közterület bérleti szerződés
6720 Szeged, Arany János u. 17. Tel.: 62/471-397

Építési engedélyhez és bejelentéshez kötött reklámtáblák kihelyezése

Építésügyi hatósági engedélyhez és bejelentéshez kötött építési tevékenység a 37/2007. (XII: 13.) ÖTM rendeletben foglaltak szerint lehetséges.
 
Szeged műemléki belvárosában a Tisza Lajos krt. páratlan oldalával bezáróan, hirdetési vagy reklámcélú építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése méretre való tekintet nélkül építési engedélykötelesek
 
A kihelyezéssel kapcsolatos Igénybejelentés iratanyagát a SZMJV Polgármesteri Hivatala véleménykérésre a Szegedi Városkép Kft. részére is továbbítja. A Kft. helyszíni felmérést végez a hirdető berendezés tervezett helyszínén, ezt követően, esetleges észrevétellel élhet a szükséges szakhatóságok felé.
 
Amennyiben jogerős építési engedély születik a tábla kihelyezéséhez, közterületre vonatkozó bérleti szerződést kell kötni a Szegedi Városkép Kft-vel.

Nem építési engedélyköteles reklámtáblák kihelyezése

Az Igénybejelentés (mellékletekkel: helyszínrajz, táblarajz, cégkivonat) a Szegedi Városkép Kft. felé történik. Az igényt bejelentő személy, írásos tájékoztatást kap, hogy mely szakhatóságokat kell felkeresnie a reklámhordozó kihelyezésével kapcsolatban.

Talajba rögzített táblák és mozgatható kivitelű táblák esetében elsődleges, a SZMJV Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájának Műszaki Csoportjától tulajdonosi hozzájárulás beszerzése. Ezt követően kerülhet sor az adott szakhatóság hozzájárulásának megszerzésére.
Attól függően, hogy a tábla tervezett helyszíne melyik közútkezelő (Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. vagy Magyar Közút Kht.) elbírálása alá esik, kell közútkezelői hozzájárulást kérni.
Amennyiben a kihelyezendõ reklámtábla helyszíne az 1. számú mellékletben   megjelölt utcák között szerepel, akkor az illetékes szakhatóság a Csongrád Megyei Állami Közútkezelõ Nonprofit Kft. A hozzájuk benyújtott kérelemhez csatolni kell helyszínrajzot és táblarajzot. A hozzájárulás kiadása díjmentesen történik.
Abban az esetben, ha a reklámtábla helyszíne nem szerepel az 1. számú mellékletben, akkor az illetékes szakhatóság a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., ahol a hozzájárulás kérelemhez szintén helyszínrajzot és táblarajzot kell mellékelni. A hozzájárulás ebben az esetben is díjmentes.
Az ügyfelek a megfelelő engedélyek beszerzése után tudnak a Szegedi Várokép Kft.- vel közterületre vonatkozó bérleti szerződést kötni. Ezt követően a reklámtábla- a hozzájárulásban megadott feltételeknek megfelelően- kihelyezhető közterületre.

1. Falra helyezett reklámtábla

A Szegedi Építési Szabályzatban (SZÉSZ) foglaltak szerint, csak a szegedi Főépítész hozzájárulásával kihelyezhető.
SZÉSZ 36. § (9) b) bekezdése alapján a „közterületről látható épülethomlokzaton, építményfelületen és közterületről látható magánterületen (pl. előkertben) alkalmazott mindenfajta új reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési-, vagy reklámcélú építmény, cégér, cégfelirat és üzlet megnevezés létesítése, festése, felszerelése– a saját telephelyen végzett saját tevékenység 1 db 1m² -es felületnagyságot nem meghaladó reklámozását kivéve– nem engedélyezett. A meglévő, építési engedéllyel rendelkező reklámberendezések átalakíthatók, felújíthatók, de nem bővíthetők. Az 1000m² -nél nagyobb összes nettó szintterületű építménynél telken belül a közterületről látható mindenfajta reklám, hirdetés létesítését, festését, felszerelését a hatályos jogszabályban előírt tervtanáccsal véleményeztetni kell.”

A Tisza Lajos körút és az azon belüli rész teljes egésze műemlékileg védett, így a 37/2007. (XII. 13) ÖTM rendeletben meghatározottak szerint, az építési hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek, építési engedély vagy bejelentés kötelesek.

Fal síkjára merőleges táblák esetében, a fenti engedélyek beszerzését követően, a Szegedi Városkép Kft-vel közterület bérleti szerződést kell kötni.

2. Molinó elhelyezés
Kihelyezéssel kapcsolatos igénybejelentés a Szegedi Városkép Kft. felé történik (mellékletekkel: helyszínrajz, táblarajz, cégkivonat).
Az igénybejelentést követően, a szükséges szakhatósági engedélyek (Szegedi Környezetgazdálkodási Kht., Szegedi Közútkezelő Kht. - az út kezelőjétől függően, Dél-Kandeláber Kft.) beszerzése szükséges, melyet a Városkép Kft-nél be kell mutatni.
Helyszíneink:
- Szeged, Kárász utca (7 színhely)- kizárólag kulturális tartalmú molinók esetén
- Szeged, Kossuth Lajos sgt.- Párizsi krt. sarok
- Szeged, Rókusi krt.- Körtöltés u. sarok (bevásárló központ)

3. Korlát táblák elhelyezése
Kihelyezéssel kapcsolatos igénybejelentés a Szegedi Városkép Kft. felé történik (mellékletekkel: helyszínrajz, táblarajz, cégkivonat).
Az igénybejelentést követően a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. hozzájárulásának beszerzése szükséges.
 
Utolsó frissités ( 2013. March 13. Wednesday 14:00 )